CANADO travel boekingsvoorwaarden 


Artikel 1 Boeking
Artikel 2 Betaling
Artikel 3 Reissom
Artikel 4 Informatie
Artikel 5 Reisbescheiden
Artikel 6 Wijzigingen door de reiziger
Artikel 7 Annulering door de reiziger
Artikel 8 Opzegging door CANADO travel
Artikel 9 Wijziging door CANADO travel
Artikel 10 Aansprakelijkheid en overmacht
Artikel 11 Hulp en bijstand
Artikel 12 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid CANADO travel
Artikel 13 Verplichtingen van de reiziger
Artikel 14 Rente en incassokosten
Artikel 15 Klachten

Artikel 1 Boeking

Uw telefonische of schriftelijk opdracht voor het maken van een boeking is een definitieve boeking. Daarbij bent u akkoord gegaan met onze algemene voorwaarden en boekingsvoorwaarden.

Artikel 2 Betaling

1. Binnen 10 dagen na het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 25% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan.
2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van ons. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens CANADO travel schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling dan ook uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Wij hebben het recht om de verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.
3. Indien de boeking binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet direct de gehele reissom worden voldaan.

Artikel 3 Reissom

1. De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door de reisorganisator of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per party worden geheven en variren naar gelang de grootte van de party, en reserveringskosten die per verkoopkanaal kunnen variren.
2. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van het in druk geven van de publicatie.
3. Zolang niet de gehele reissom is voldaan, hebben wij het recht, de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen aan te passen. Wij zullen daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend

Artikel 4 Informatie

1. Uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst zal door ons algemene, op de Nederlandse nationaliteit afgestemde, informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied aan de reiziger worden verstrekt. De reiziger is zlf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.
2. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.
3. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.
4. Wij zullen de reiziger informatie verstrekken over de mogelijkheid tot het afsluiten van een annuleringskostenverzekering en een reisverzekering.

Artikel 5 Reisbescheiden

1. CANADO travel stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek beschikbaar, tenzij dit redelijkerwijs niet van de reisorganisator kan worden gevergd.
2. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit bij ons.
3. Ingeval een reis wordt geboekt binnen 14 dagen voor de dag van vertrek geven wij aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.

Artikel 6 Wijzigingen door de reiziger

1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad € 27,- per boeking. Tot 8 weken voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door ons worden bevestigd.
2. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 7 van toepassing. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
3. Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 7 van toepassing is.


Artikel 7 Annulering door de reiziger

1. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
− bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vr de vertrekdag: de
aanbetaling;
− bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag
(exclusief) vr de vertrekdag: 35% van de reissom;
− bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 21ste dag
(exclusief) vr de vertrekdag: 40% van de reissom;
− bij annulering vanaf de 21ste dag (inclusief) tot de 14de dag (exclusief)
vr de vertrekdag: 50% van de reissom;
− bij annulering vanaf de 14de dag (inclusief) tot de 5de dag (exclusief)
vr de vertrekdag: 75% van de reissom;
− bij annulering vanaf de 5de dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van
de reissom;
− bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom.
2. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.
3. Indien n of meer reizigers van eenzelfde boeking annuleren wordt dit gezien als een deelannulering en zullen deze kosten in rekening worden gebracht. De reissom zal opnieuw berekend moeten worden door ons in verband met een lagere bezetting van de reis. Meerkosten zijn voor rekening van de overgebleven reizigers. 4. a. Annuleringen worden telefonisch aan CANADO travel medegedeeld.
b. Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Artikel 8 Opzegging door CANADO travel

1. CANADO travel heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van CANADO travel aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Een op de overeenkomst betrekking hebbende dekkingsbeperking van het Calamiteitenfonds Reizen is een gewichtige omstandigheid.
4. a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
b. Indien de oorzaak van de opzegging aan ons kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van ons. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan CANADO travel kan worden toegerekend, dragen beide partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.

Artikel 9 Wijziging CANADO travel

1. a. CANADO travel heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 8. Deze delen wij zo spoedig mogelijk aan u mee.
b. Als de wijziging n of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en) afwijzen.
2. a. In geval van wijziging doen wij de reiziger, indien mogelijk, een alternatief aanbod.
b. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:
− de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
− de aard en klasse van de accommodatie;
− de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.
Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:
− de samenstelling van het reisgezelschap;
− de aan ons bekendgemaakte en door hem schriftelijk
bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de
betrokken reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn
opgegeven;
− de door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of
toevoegingen daaraan, die door de reisorganisator schriftelijk voor
akkoord zijn bevestigd.
4. a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
b. Indien de oorzaak van de wijziging aan ons kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van ons. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan CANADO travel kan worden toegerekend, dragen beide partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.
5. Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt CANADO travel ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. Zie voor de kosten daarvan artikel 13.
6. Wij zijn verplicht de reiziger te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.

Artikel 10 Aansprakelijkheid en overmacht

1. Wij zijn verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen. Dit doet u ter plaatse aan onze plaatselijke vertegenwoordiging, onze accommodatieverschaffer en CANADO travel.
3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, zijn wij verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan ons is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp wij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maken, omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
4. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
5. Op onze dienstverlening en reizen is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 Hulp en bijstand

1. a. De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 10 lid 3 is toe te rekenen.
b. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.
2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor de reisorganisator bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht.

Artikel 12 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid CANADO travel

1. a. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van de reisorganisator dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
b. De reisorganisator is evenmin aansprakelijk indien en voorzover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.
2. Indien wij jegens de reiziger aansprakelijk zijn voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste nmaal de reissom.
3. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers van ons, en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 13 Verplichtingen van de reiziger

1. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van ons ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
2. a. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door ons van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
b. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.
3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 13 lid 1 te voldoen.

Artikel 14 Rente en incassokosten

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 15 Klachten

1. a. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 10 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich – in deze volgorde - melden bij de betrokken dienstverlener of als deze niet aanwezig of bereikbaar is, Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij CANADO travel.
b. Wij zorgen voor informatie in de reisbescheiden inzake de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
c. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht heeft voldaan en de dienstverlener of CANADO travel daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.
2. a. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen n maand na afloop van de reis of de genoten dienst of na de oorspronkelijke vertrekdatum schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij CANADO travel.
b. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen n maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij CANADO travel te worden ingediend.
c. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door ons niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. Wij geven de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.
d. Wij zullen uiterlijk n maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

↑Top